آیا خروس پرسپولیسی است یا ادای پرسپولیسو در میاره

چهارده روز اول پرورش جوجه های گوشتی حساس ترین ...